Voorwaarden bootverhuur.

Artikel 1. Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Huurder: degene die namens zichzelf, of namens een groep de huurovereenkomst met Zeilcentrum de Friese Meren afsluit.
b. Verhuurder: Zeilcentrum de Friese Meren of Zeilschool de Friese Meren. (Zeilcentrum de Friese Meren is de nieuwe naam voor Zeilschool de Friese Meren, maar is juridisch hetzelfde bedrijf.)
c. Boot: 1 of meerdere zeilboten, inclusief eventuele extra’s zoals dektent, kookset, zwemvesten etc.

Artikel 2. Tot stand komen van de overeenkomst.
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van huurder van het aanbod van Verhuurder en een bevestiging door Verhuurder per e-mail. Volgens de "wet kopen op afstand" is geen afkoelingsperiode van toepassing. De aanvaarding door huurder kan schriftelijk, telefonisch per e-mail of internetboeking plaats vinden en kan tevens blijken uit het doen van een aanbetaling.
2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Betaling.
1. Huurder dient binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging 50% van de verschuldigde huursom te hebben betaald, het restant uiterlijk 3 dagen voor aankomst. De borgsom dient uiterlijk bij aanvang van de huur te worden of zijn voldaan per bankoverschrijving, pin of contant. De bankbetaling is verricht wanneer het bedrag op de rekening van Verhuurder is bijgeschreven.
2. Indien Huurder zich niet houdt aan de betalingstermijnen, heeft Verhuurder het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, waarna Huurder annuleringskosten verschuldigd is.

Artikel 4. Annulering.
1. Huurder is bevoegd de overeenkomst schriftelijk of via e-mail te annuleren.
2. In geval van annulering is Huurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van het volgende deel van de huursom:
Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang huurperiode: 20 % , tot 2 maanden 40 %, tot 1 maand 60 % , tot 1 week 80 % en bij latere annulering of niet verschijnen 100%.
Verhuurder zal na annulering proberen de boot aan derden te verhuren. Op dagen dat de boot alsnog verhuurd kan worden, wordt een bedrag gecrediteerd aan de oorspronkelijke Huurder, ter grootte van de gemiddelde dagprijs die aan hem was berekend, onder aftrek van € 25,- per bootuitgifte.
3. Weersomstandigheden en omstandigheden die niet aan Verhuurder zijn te wijten, zoals bijvoorbeeld pandemie, zijn geen reden om van bovengenoemde annuleringsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 5. Verplichtingen Verhuurder.
Verhuurder zal het gehuurde in goede staat op het overeengekomen tijdstip aan de Huurder ter beschikking stellen. Het zal kunnen dienen tot het gebruik waarvoor het is bestemd. Indien zulks niet mogelijk is, door een onvoorziene omstandigheid, zoals bijvoorbeeld schade of te late inlevering door de vorige huurder, dan zal Verhuurder de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Verhuurder zal dan zijn uiterste best doen een vergelijkbare boot ter beschikking te stellen. Indien dat niet lukt, of Huurder gaat hiermee niet akkoord, dan kan Huurder kiezen voor uitstel van de huurperiode of kosteloos annuleren. De aansprakelijkheid van Verhuurder is dan beperkt tot het terugbetalen van reeds gedane aanbetalingen.

Artikel 6. Verplichtingen Huurder.
1. Huurder zal op het adres van de Verhuurder zelf de boot in ontvangst nemen, zich rechtsgeldig legitimeren en de bevestiging van de huurovereenkomst cq, ontvangstbewijs van de boot ondertekenen. Direct daarna zal hij de boot met inventaris en eventueel los bijgeleverde zaken controleren. Eventuele schade of tekortkomingen zal hij voor vertrek en uiterlijk 1 uur na de ontvangst melden aan Verhuurder. Gebreken die niet door Huurder gemeld zijn, kunnen achteraf door Verhuurder in rekening worden gebracht.
2. Huurder zal de boot als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Uitvaren bij windkracht 7 of meer en/of met meer dan 6 personen aan boord is niet toegestaan. Het is niet toegestaan deel te nemen aan zeilwedstrijden. Huurder dient zelf sluitingen, lopend en staand want etc. te controleren en kan Verhuurder niet aansprakelijk stellen voor hieruit voortvloeiende schade. Huurder zal geen veranderingen in de boot aanbrengen. Huurder zal de boot zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Huurder zal met de boot niet varen op wateren waar deze niet is verzekerd volgens artikel 7.2. Aan het einde van de huurperiode zal Huurder de boot aan Verhuurder terug leveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het heeft ontvangen.

3. Huurder dient er voor te zorgen dat de schipper c.q. bemanning over voldoende zeilkennis en zeilkunde (incl. omgang met de motor) beschikt. Indien blijkt dat dit niet het geval is en Verhuurder het niet verantwoord vindt de boot mee te geven of langer door Huurder te laten gebruiken, is er sprake van wanprestatie door Huurder en mag Verhuurder de boot terugvorderen. De boot mag dan niet meer door Huurder worden gebruikt. Huurder heeft dan geen recht op restitutie van de huursom.

Artikel 7. Verzekering , aansprakelijkheid en borg.
1. Huurder betaalt voor aanvang van de huur een borg van € 300,- per gehuurde Polyvalk en € 500,- per gehuurde Fox 22. In bijzondere situaties kan Verhuurder voor het aangaan van de overeenkomst een hogere borg bedingen.
2. Verhuurder heeft de boot ten behoeve van Huurder all-risk verzekerd voor de vaart op de binnenwateren, waartoe uitdrukkelijk niet behoren: Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeer. De Fox is wel verzekerd op het IJsselmeer. Per schadegeval geldt een eigen risico van € 300,- voor een polyvalk en € 500,- voor een Fox 22 dat voor rekening van de huurder is. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid etc., wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is Huurder volledig aansprakelijk.
Bij schade(waaronder ook verlies valt) kan Verhuurder de borg inhouden. De hoogte van de schade wordt vastgesteld door Verhuurder. Indien de schade minder is dan de borg, wordt het verschil aan contractant terugbetaald, zodra het schadebedrag bekend is. Indien er geen schade is, zal de borg na inleveren van de boot uiterlijk binnen 1 week worden gerestitueerd door Verhuurder.

Artikel 8. Schade.
1. Schade-reparaties.
Met inachtneming van art. 6 zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van Verhuurder. Huurder heeft voor het (laten) verrichten van reparaties toestemming nodig van Verhuurder. Verhuurder zal Huurder de reparatiekosten terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overgelegd. Huurder dient voor zover mogelijk de vervangen onderdelen bij Verhuurder in te leveren.

2. Schade - meldplicht.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van de boot alsmede voor door hem aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen. Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit en/of een feit dat de verzekeraar mogelijkerwijze moet weten, onmiddellijk aan Verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan de gehuurde boot als aan derden), wordt volledig op Huurder verhaald en valt niet onder de verzekering. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van Verhuurder.
3. Schade-pech.
Schade ontstaan door opzet of onachtzaamheid, zoals vastlopen van het schip, zijn altijd voor rekening van huurder. De kosten van hulp door Verhuurder, bergingsbedrijven bij vastlopen, omslaan of bij motorpech zijn voor rekening van huurder, tenzij Verhuurder vooraf toestemming heeft gegeven.

9. Wanprestatie Huurder.
Huurder is in gebreke als hij de verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen, kan Verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en de boot onmiddellijk terugnemen, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen. Verhuurder heeft de mogelijkheid in plaats van schadevergoeding van de Huurder een boete te vorderen, indien de boot later dan is overeengekomen wordt terug geleverd. Deze boete bedraagt €15,- per 15 minuten dat de boot (per boot) te laat is ingeleverd. Na sluitingstijd minimaal € 75,-.

10. Huisdieren.
Op een Fox 22 is het niet toegestaan huisdieren aan boord te hebben. Op een Polyvalk is dat wel toegestaan.

Gewijzigd op 17-11-2020