Voorwaarden bootverhuur.

Artikel 1. Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Contractant, de huurder die namens zichzelf, of namens een groep de overeenkomst met Zeilcentrum de Friese Meren afsluit.
b. Zeilcentrum de Friese Meren, Zeilcentrum de Friese Meren of Zeilschool de Friese Meren. (Zeilcentrum de Friese Meren is de nieuwe naam voor Zeilschool de Friese Meren, maar is juridisch hetzelfde bedrijf.)
 
Artikel 2.
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de contractant van het aanbod van Zeilcentrum de Friese Meren en een bevestiging door Zeilcentrum de Friese Meren per e-mail of schriftelijk. Volgens de "wet kopen op afstand" is geen afkoelingsperiode van toepassing. De aanvaarding door contractant kan schriftelijk, telefonisch per e-mail of internet plaats vinden en kan tevens blijken uit het doen van een aanbetaling.

2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Betaling.
1. Contractant dient binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingbevestiging 50% van het verschuldigde te hebben betaald, het restant uiterlijk 3 dagen voor aankomst. Eventuele borgsom dient onmiddellijk bij aankomst te worden of zijn voldaan, contant of met een eenmalige, niet herroepbare, machtiging voor incasso.
2. Indien de contractant zich niet houdt aan de betalingstermijnen, heeft Zeilcentrum de Friese Meren het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, waarna de contractant annuleringskosten verschuldigd is.

Artikel 4. Annulering.
1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk of via e-mail te annuleren.
2. In geval van annulering is contractant het volgende deel van de huursom verschuldigd:
Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang huurperiode: 20 % , tot 2 maanden 40 %, tot 1 maand 60 % , tot 2 weken 80 %
Bij annulering binnen 1 week voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 %.
Zeilcentrum de Friese Meren zal na annulering proberen de boot aan derden te verhuren. Op dagen dat de boot alsnog verhuurd kan worden, wordt een bedrag gecrediteerd aan de oorspronkelijke contractant, ter grootte van de gemiddelde dagprijs die aan hem was berekend, onder aftrek van € 25,- per bootuitgifte.

Artikel 5. Verplichtingen Zeilcentrum de Friese Meren.
Zeilcentrum de Friese Meren zal het vaartuig in goede staat op het overeengekomen tijdstip aan de contractant ter beschikking stellen. Het zal kunnen dienen tot het gebruik waarvoor het is bestemd.

Artikel 6. Verplichtingen contractant.
 Contractant zal het gehuurde als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Uitvaren bij windkracht 7 of meer en/of met meer dan 6 personen aan boord is niet toegestaan. Het is niet toegestaan deel te nemen aan zeilwedstrijden. Contractant dient zelf sluitingen, lopend en staand want etc. te controleren en kan eigenaar niet aansprakelijk stellen voor hieruit voortvloeiende schade. Contractant dient er voor te zorgen dat de schipper c.q. bemanning over voldoende zeilkennis en zeilkunde (incl. omgang met de motor) beschikt. Contractant zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Contractant zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Aan het einde van de huurperiode zal contractant het gehuurde aan verhuurder terug leveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het ontvangen heeft.

Artikel 7. Verzekering.
Zeilcentrum de Friese Meren heeft het verhuurde ten behoeve van contractant all-risk verzekerd voor de vaart op de binnenwateren, waartoe uitdrukkelijk niet behoort: Waddenzee ,de Noordzee en het IJsselmeer. De Fox is wel verzekerd op het IJsselmeer. Per schadegeval geldt een eigen risico van € 250,- voor een polyvalk en € 400,- voor een Fox 22 dat voor rekening van de huurder is.( in de Sneekweek het dubbele). Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid etc. wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is contractant volledig aansprakelijk. Bij schade wordt de borg ingehouden, cq. geïncasseerd. De hoogte van de schade wordt vastgesteld door Zeilcentrum de Friese Meren. Indien de schade minder is dan de borg, wordt het verschil aan contractant terugbetaald, zodra het schadebedrag bekend is.
 
 Artikel 8. Schade - reparaties.
 Met inachtneming van art. 6 zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van Zeilcentrum de Friese Meren. Contractant heeft voor het (laten) verrichten van reparaties toestemming nodig van verhuurder. Zeilcentrum de Friese Meren zal contractant de reparatiekosten terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overgelegd. Contractant dient voor zover mogelijk de vervangen onderdelen bij Zeilcentrum de Friese Meren in te leveren.

Artikel 9. Schade - meldplicht.
Contractant is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde alsmede voor door hem aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 5. Zeilcentrum de Friese Meren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen. Contractant zal elk feit waaruit schade voortvloeit en/of een feit dat de verzekeraar mogelijkerwijze moet weten, onmiddellijk aan Zeilcentrum de Friese Meren mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het gehuurde vaartuig als aan derden), wordt volledig op contractant verhaald en valt niet onder de verzekering. Contractant zal zich houden aan de aanwijzingen van Zeilcentrum de Friese Meren.

10. Wanprestatie contractant.
Contractant is in gebreke als blijkt dat zijn zeilkennis en/of zeilkunde (incl. omgang met de motor) onvoldoende is, of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen, kan Zeilcentrum de Friese Meren de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk terugnemen, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. Contractant is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen. Zeilcentrum de Friese Meren heeft de mogelijkheid in plaats van schadevergoeding van de contractant een boete te vorderen, indien het gehuurde later dan is overeengekomen wordt terug geleverd. Deze boete bedraagt €15,- per 15 minuten dat het gehuurde (per boot) te laat is ingeleverd. Na sluitingstijd minimaal  € 75,-. Indien het gehuurde volgens de overeenkomst voor zondagmiddag 15.30 uur moet worden ingeleverd en deze tijd in de huurovereenkomst is vermeld bedraagt deze boete € 30,- per 15 minuten.

10 december 2015