Voorwaarden en huisregels.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, vermissing, of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kostbaarheden, geld, geldswaardige papieren etc. Zeilcentrum de Friese Meren is wel verzekerd voor personen en materiële schade anders dan bovenvermeld, mits duidelijk aantoonbare schuld of nalatigheid van het zeilcentrum resp. de ondergeschikten kan worden aangetoond. Onze gasten zijn verplicht tot het naleven van redelijke instructies van de zeilinstructeurs en leiding en zij dienen de door ons aangegeven gedragsregels aan boord en in en op de accommodatie te respecteren.

In ons gebouw mag niet worden gerookt.

Algemene voorwaarden voor verhuur van en / of verblijf in accommodatie en deelname aan zeilcursussen (intern en extern).

Artikel 1. Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Accommodatie: het totaal of een gedeelte van gebouw met terrein, met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken.
b. Contractant, degene die namens zichzelf, of namens een groep de overeenkomst met Zeilcentrum de Friese Meren afsluit.
c. Huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.

Artikel 2.
1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de contractant van het aanbod van Zeilcentrum de Friese Meren en een bevestiging door Zeilcentrum de Friese Meren per e-mail of schriftelijk. Volgens de "wet kopen op afstand" is geen afkoelingsperiode van toepassing. De aanvaarding door contractant kan schriftelijk, telefonisch per e-mail of internet plaats vinden en kan tevens blijken uit het doen van een aanbetaling.
2. Zeilcentrum de Friese Meren stelt voor de overeengekomen doeleinden de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.
3. De overeenkomst wordt mede gesloten op basis van de door Zeilcentrum de Friese Meren en contractant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Betaling.
1. Contractant dient binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingbevestiging 50% van het verschuldigde te hebben betaald, het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst.
2. Indien de contractant zich niet houdt aan de betalingstermijnen, heeft Zeilcentrum de Friese Meren het recht vanaf 5 dagen na voorafgaande schriftelijke aanmaning, de overeenkomst op te zeggen.
3. Bij boekingen gedaan binnen een termijn van 21 dagen voor aankomstdatum dient het totaal verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na het verzenden van de bevestiging door Zeilcentrum de Friese Meren te zijn voldaan. Indien dat niet het geval is, heeft Zeilcentrum de Friese Meren het recht, doch niet de verplichting de boeking zonder voorafgaande sommatie als niet gedaan te beschouwen. Zeilcentrum de Friese Meren kan, met name bij boekingen binnen 3 weken voor aankomstdatum andere of snellere betalingsmethoden overeenkomen.

Artikel 4. Annulering.
1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
2. In geval van annulering is contractant de volgende schadeloosstelling verschuldigd:
a. indien geboekt is voor groepen bestaande uit minimaal 8 personen:
Bij annulering tot 6 maanden voor aankomstdatum: 25 % van de overeengekomen prijs,
tot 4 maanden voor aankomstdatum: 50 %, tot 2 maanden voor aankomstdatum: 75 % , binnen 2 maanden voor aankomstdatum 90 % van de overeengekomen prijs.
Bij annulering binnen 1 week voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 % van de overeengekomen prijs.
b. Indien geboekt voor individuele deelnemers of groepen bestaande uit minder dan 8 personen.
Bij annulering tot 60 dagen voor aankomstdatum: € 25,-, tot 30 dagen voor aankomstdatum: 50 % , tot 7 dagen voor aankomstdatum: 80 % van de overeengekomen prijs.
Bij annulering binnen 1 week voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 % van de overeengekomen prijs.
Weersomstandigheden of pandemie vormen geen reden om van deze regeling af te wijken.

De schadeloosstelling zal naar evenredigheid worden gerestitueerd indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan ten behoeve van evenveel personen of minder en er geen ander gedeelte van de accommodatie beschikbaar is in die periode.
3. In geval van verhindering van zeilinstructeurs of schippers of in geval van bedrijfssluiting, zal Zeilcentrum de Friese Meren al het mogelijke doen om vervanging te regelen. Indien dat niet lukt, kan het geboekte naar keuze van de contractant worden verschoven naar een later tijdstip of wordt het geboekte gecrediteerd. Zeilcentrum de Friese Meren is nimmer verplicht verdere schadevergoedingen te betalen.

Artikel 5. Huisregels.
1. De contractant en zijn eventuele groepsleden zijn gehouden de door Zeilcentrum de Friese Meren gestelde huisregels na te leven.
2. Zeilcentrum de Friese Meren dient de contractant de huisregels te overhandigen.
3. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
1. Zeilcentrum de Friese Meren is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is aan te rekenen.
2. De contractant is jegens Zeilcentrum de Friese Meren aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden, tenzij die niet aan de contractant en/of groepsleden valt toe te rekenen.
3. Zeilcentrum de Friese Meren is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor maximaal € 2.500.000,-

Artikel 7. Tussentijdse opzegging door Zeilcentrum de Friese Meren en ontruiming bij wanprestatie, molest, geluidsoverlast, overmatig drankgebruik, drugsbezit etc.
1. Indien contractant en of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels, of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid van Zeilcentrum de Friese Meren niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft Zeilcentrum de Friese Meren het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De contractant blijft gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 8. Het bezit en/of gebruik van drugs is niet toegestaan en zal tot onmiddellijke verwijdering van betrokkene(n) leiden.

1-12-2023